BESZÁMOLÓ
A RÁCALMÁS SE 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL


Céljaink megvalósulása
A Rácalmás Sportegyesület közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.
A Rácalmás Sportegyesület alapszabályban vállalt céljainak és feladatainak megvalósításáért dolgozott 2011-ben is.

Céljaink:
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése.
Az egyesület tagjainak, Rácalmás lakosságának a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása.
A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése.
Működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése.
Egyesületi versenyszakosztályok működtetése.

Feladataink:
Testedzési, sportolási lehetőség biztosítása a sportegyesület tagjai, az ifjúság, a sportolni kívánók részére.
A sportegyesület tagjai sportszakmai képzésének elősegítése.
A sportegyesület színeiben való eredményes szereplésre, a klubhűségre való nevelés.
Szervezeti keret teremtése a sportolás gyakorlására.
A sportegyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
A sportegyesület eredményes működéséhez a tagság aktivitásának igénybevétele.
Biztosítani a szakosztályokban foglalkoztatottaknak a versenyeken, bajnokságokon való eredményes szereplését.
A versenysport utánpótlásának kiválasztása, felkészítése, nevelése, a versenysport színvonalának folyamatos fejlesztése.
Edzési és versenylehetőségek céljára sportpályák rendelkezésre bocsátása, fenntartása, fejlesztése.
Tevékenységének ellátásával kapcsolatos gazdálkodási, vállalkozási tevékenységet folytat.
A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, önkormányzati, társadalmi, szerveivel.
Kiadványaiban, propaganda anyagaiban és rendezvényein lehetőséget ad szponzorainak tevékenységük propagálására.

Az idézett célokat és feladatokat végigolvasva és e beszámoló későbbi tartalmával összehasonlítva is megállapítható, hogy sportegyesületünk sokat tesz a tagság és Rácalmás lakossága sportolási lehetőségeinek biztosításáért, annak fejlesztéséért.
A város Önkormányzatával példás együttműködés alakult ki. A város és intézményei rendelkezésre bocsátják a sportolás feltételeit biztosító létesítményeiket, (sporttelep, iskolai tornaterem, vízisporttelep területe, a Jankovich Kúria kikötője, Művelődési Ház és Könyvtár termei rendezvényeinkhez) a város a pályázati rendszerén keresztül a fő pénzügyi támogatója az egyesületnek, és sok egyéb közvetlen és közvetett támogatást is nyújt. Cserébe a sportegyesület szervezeti és szervezési kereteket, valamint szakembereket biztosít a sportolni vágyó felnőttek, és gyermekek sportolásához legyen az egyszerű mozgásigény kielégítése, vagy versenysportban való részvétel.
A szakosztályok beszámolójából kitűnik, hogy a tömegsport, illetve városi rendezvények sportprogramokkal történő színesebbé tétele (Május 1-i sportnap, kispályás focival, Almavirág fesztivál, Tökfesztivál sportrendezvényei) is jelen van tevékenységünkben, és ott vannak még a nyári sporttáborok is.
Könnyen belátható, hogy mindez elsősorban a gyermekek, az ifjúság nevelését (és nem csak sporttéren), egészséges életmódra szoktatását, ezáltal egészségesebbé tételét, a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja, mely érdeke a szülőknek, településünknek és végső soron országunknak is.
A vállalkozási tevékenységet egyelőre nem folytatunk, semmilyen formában. Ennek fő oka a szakmai és szervezeti felkészültség hiánya.
Sportegyesületünk tisztségviselői az egyesületben végzett munkájukért semmilyen díjazásban nem részesülnek, sőt tagdíjfizetésre kötelezettek.

Szervezeti élet

Az egyesület szervezeti életét 2011-ben is próbáltuk az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően szervezni, irányítani, mely alapvetően sikerült.
A tisztségviselőink mandátumának lejártával (2007. – 2011.) illetve a küldöttek létszámának az alapszabályban rögzített 15 fő alá csökkenése miatt szükség volt Közgyűlés összehívására, ahol a küldöttlétszámot az alapszabályban rögzített 20 főre egészítettük ki, majd a Küldöttek mandátumát a folyó sportcélú beruházások lezárásáig, de legfeljebb 2012. év végéig, a Polgármester úr ezirányú kifejezett kérésére, azok zavartalan lebonyolítása érdekében, meghosszabbítottuk.
Küldöttértekezletet az év folyamán kétszer, a 2010. évi beszámolót és a 2011. évi költségvetést megtárgyaló napirenddel egyszer pedig a tisztségviselők mandátumának lejárta miatt az elnökség és a PEB státuszának rendezése érdekében hívtunk össze. Ezen utóbbi Küldöttgyűlés ülésen döntöttünk arról, hogy az Elnökség mandátumát a Küldöttgyűléséhez igazítva meghosszabbítjuk, illetve a korábban működésképtelenné vált PEB-be két új tagot választottunk a működés érdekében.
Az Egyesület Elnöksége szükség szerint ülésezett és kézben tartotta a működést.
Az év folyamán fegyelmi eljárást kellett lefolytatnunk két tagunk ügyében, akik az Egyesület küldöttei is voltak, melynek következtében a két érintett maga döntött a SE elhagyásáról.
Négy szakosztályunkban mintegy 200 fő tagként vesz részt egyesületünk munkájában, a túlnyomó többség sportoló, nagyrészük ifjúsági tag. A létszám folyamatosan ingadozik sok gyerek kipróbálja magát aztán dönt. Ez nem kis létszám, és büszkék lehetünk rá. Az egyesületben a sportszakmai munka a korábban megszokott jó színvonalon folyt.
A Szakosztályok maguk döntenek szervezeti felépítésükről, működésükről, önállóságuk csak a pénzügyi kötelezettség vállalás terén van korlátozva.
A sakk kivételével mindegyik szakosztályunk csatlakozott a szakági szövetségéhez és részt vesz azok munkájában.

Pénzügyi, gazdálkodási tevékenység

A pénzügyeinket az egy évvel ezelőtt elfogadott költségvetés keretei között folytattuk.
A 2011. évben döntöttünk a pénzkezelési szabályzat megalkotásáról, mely az év folyamán a pénzkezelésünk alapja volt. Várakozásunknak megfelelően javult a pénzkezelés nyomon követhetősége és az elszámolás év közben folyamatossá vált, az év végi időszak elszámolása azonban nagyon elhúzódott. A pénzkezelés már leírt szabályait következetesebben kell betartani és bizonyos szigorításokat még alkalmazni kell a gyakorlatban is.
A bevételeink a tervezettől elmaradtak, 81 %-ra teljesült a bevétel a tervhez képest, az önkormányzati pályázaton elnyert összegen, 5.300.000,- Ft, mint főtámogatáson kívül a vártnak megfelelő összegű adó 1 %-ot kaptunk viszont az egyéb támogatások szinte teljesen elmaradtak.
A már hagyományosnak számító sportbálunk bevételei csökkentek, melyet rontott a hirtelen megjelent szerzői jogdíj kifizetés is. Megfontolandó a bál jövője.
A tagdíjak beszedése terén nem javult a fegyelem. A vízisportosok ugyan túl is teljesítették a tagdíjtervüket de a labdarúgók (55 %) és a kézilabdások (58 %) is csak valamivel több mint a felét szedték be a tervezett tagdíjnak. Ez nem tartható.
A kézilabdázók 105 %-ra, a labdarúgók 89 %-ra és a vízisportosok 78 %-ra hozták a kiadásaikat a tervhez képest. A sakkozók nem költöttek, bár az ő költségtervük teljesülése esetén sem befolyásolja érdemben a költségvetés teljesülését. A legjelentősebb költségtényező minden szakosztályban az utaztatással és utazási költségtérítéssel kapcsolatban merül fel. Az arányokat az határozza meg, hogy milyen a személyszállításra kifizetett összeg és a kiküldetési rendelvényen elszámolt közlekedési költség viszonya.
Az egyesületi közös költségeken is sikerült megtakarítani, 77 % lett a tervezetthez képest.
Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a bevételek alatta maradtak a kiadásoknak és csak a bankszámlán 2011. év elején meglevő kb. 800.000,- Ft, előző évről megmaradt pénz felélésével sikerült végig finanszírozni az évet.
Az egyesület pénzforgalmában és könyvelésében megjelent a csónaktároló és öltöző beruházás hatása. Mintegy 8 millió Ft beruházás jelent meg a könyvelésben, mely összeget az Önkormányzat fog részben előfinanszírozni, részben finanszírozni 2012-ben.
A költségvetésünk teljesülésének részletes számszerű adatait összefoglalva a beszámoló táblázatos melléklete tartalmazza. Mellékeljük még a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő Közhasznúsági jelentésünket a mérleggel és eredmény-kimutatással, valamint az éves főkönyvi kivonatot is.
A könyvelést 2011-ben régi/új könyvelő, Ivanicsné Kern Krisztina végezte, szerződés alapján.

 

Feltételek

A sportolás feltételeiben nagy változások indultak be a 2011. év folyamán.
Az elmúlt év során szinte egy időben indult be két nagyon fontos sportcélú beruházás.
Az egyik a vízisportosaink működési feltételeit hosszú időre igazán magas színvonalon biztosító „Csónaktároló és öltöző" beruházás. Erre a fedezet nagy részét biztosító majd 22 millió Ft-ot pályázaton nyert egyesületünk. A hiányzó részt az Önkormányzat biztosítja, mellyel együtt a beruházás 30 millió körüli összegnél áll majd meg. A beruházás nem csak a sport céljait szolgálja majd, de bázisa lesz majd a Duna parton megrendezendő városi vagy más közösségi rendezvényeknek is. Az év végéig 20 %-os készültség lett igazolva és kifizetve.
A másik folyó sportcélú beruházás a Sporttelepen épülő régen várt „Sportöltöző". Erre a beruházásra is pályázott az egyesület és egy éve már a pályázat sikeréről számoltunk be, az elnyert 13,5 millió Ft-ról. A pályázat kapcsán elindított közbeszerzési eljárás során azonban kiderült, hogy a pályázathoz kapcsolt műszaki követelmények olyan mértékben drágítanák a beruházást, hogy az Önkormányzatnak olcsóbb lenne teljesen saját finanszírozásban megvalósítani azt. Erről végül is az Elnökség és a Képviselő testület közös ülésen döntött, melynek értelmében az Egyesület le is mondott a pályázati támogatásról. Az így a mintegy 50 millióból elkészülő sportöltöző tehát az Önkormányzaté lesz.
Mindkét létesítmény megvalósítása az Önkormányzat teljes bonyolításában és finanszírozásával készül és 2012. júniusig el is készül.
Sajnos a kézilabdázóink helyi pályagondja továbbra is fennáll, hiszen a Sporttelepen levő kézipálya továbbra sem használható, így felnőtt kéziseink változatlanul Dunaújvárosban bérelt termekben kénytelenek edzeni és meccseket játszani, a gyerekeink pedig az iskola tornatermében tudnak csak edzeni, melyről köztudott hogy a szabványnál kisebb kézipályát biztosít. A megoldás várat magára, de a Polgármester Úr ígérete szerint a folyó beruházások befejezte után erre a problémára is visszatérünk és meg fogjuk találni a megoldást.

A szakosztályok tevékenysége részletesen


A Beszámoló a szakosztályok tevékenységéről a szakosztályvezetők által készített éves szöveges beszámolókat változtatás nélkül tartalmazza:

Labdarúgó szakosztály
Garda István megbízott szakosztályvezető

Szakosztályvezető: Garda István
Utánpótlás vezető: Garda István
Technikai vezető: Szabó Zoltán
Főrendező: Böröcz Lajos
Gondnoki teendők: Morva Mihályné
Csapataink versenyeztetése két fő irányvonal mentén történik:
Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt és rendezett bajnokságok.
Meghívásos vagy régiós tornák utánpótlás csapatok részére, valamint diákolimpia versenysorozat körzeti tornái.

2011. I. félév
Csapataink: U-7 (ovisok) 8-10 fő edző: Hajnal Vince
U9-11 12-15 fő edző: Garda István
Ifjúsági csapat 16 fő edző: Ambach József
Felnőtt csapat 15-20 fő edző: Ambach József
Összesen: 4 csapat 51-61 fő 3 edző

Felnőtt és ifjúsági csapatunk a Megye II. osztályban folytatta a szereplést.
A többnyire dunaújvárosi rutinos játékosokra épített csapatban már egyre több saját nevelésű fiatal játékos jutott játékhoz (Hajnal Vince, Schafer Gábor, Schafer János, Kovács László). A bajnokság végéig tartó szoros küzdelemben végül a 14. helyet sikerült megszereznünk.
Ifjúsági csapatunk a hullámzó teljesítményének köszönhetően 8. helyezett lett.
Sajnos egész szezon alatt folyamatos létszámgondokkal küzdött a csapatok edzője. A Megyei Szövetségtől több év után először létszámhiányos kiállás miatti figyelmeztetést is kaptunk.
U-7, U-9, U-11-es csapataink a NUSI-NUPI által támogatott körzeti tornákon szerepeltek, és részt vettek a diákolimpia tornáin . Az U-11-es csapat több év kihagyás után ismét be tudott nevezni a Regionális Bajnokságba.

Tavasz összegzése:
A felnőtt csapat játéktudásában a Megye II. osztályban is megállja a helyét, viszont ez folyamatos kemény munkát igényel a játékosoktól, az egyesülettől pedig a megemelkedett költségek miatt (utazás, bírói díj) nagyobb anyagi áldozatot. Szembesülni kellet azzal a ténnyel is, hogy nehéz felvenni a versenyt olyan csapatokkal, ahol a játékosok sikeres szereplésük érdekében anyagi elismerést kapnak. Játéktudásuk alapján több fiatal is megérett a felnőtt csapatban való szereplésre, de az ifjúsági csapat létszámhiánya miatt erre folyamatosan nem kerülhetett sor. A szezon végén 5 felnőtt játékos jelezte, hogy abbahagyja akív sportolását, nekik az évzárón ajándék mezzel köszöntük meg eddigi munkájukat, hűségüket a Rácalmás Sportegyesülethez.
Utánpótlás csapataink szerepeltetése (egy kivételtől eltekintve) a létszámproblémák miatt egyre nehezebbé vált. Látszik, hogy a 2000'-99'-98'-97'-es korosztályban nagypályás csapatot saját játékosainkra támaszkodva nem tudunk építeni. Körvonalazódik viszont egy nagyon egységes és sikerekre hivatott gárda a 2001'-2002'-es születésűek.

2011 II. félév
Csapataink: U-7 8-12 fő edző: Garda István
U-9, 12 fő edző: Hajnal Vince
U-11 10 fő edző: Garda István
Ifjúsági csapat 13 fő edző: Ambach József
Felnőtt csapat 15 fő edző: Ambach József
Összesen: 5 csapat 58-62 fő 3 edző
Szakosztályvezető: Garda István
Utánpótlás vezető: Garda István
Technikai vezető: Szabó Zoltán
Főrendező: Böröcz Lajos
Gondnoki teendők: Morva Mihályné
Felnőtt és ifjúsági csapatunkat ismét a Megyei II. osztályba nevezhettük. Az új utánpótlás bajnokságok kiírásához igazodva korosztályt váltottak játékosaink.
Az edzői feladatokat is átszerveztük: Ambach József a felnőtt, Garda István az új ovis és U-11-es, Hajnal Vince az U-9-es csapat edzője lett.
A felnőtt és az ifjúsági csapat minimális létszámmal vágott neki a 2011/2012-es bajnokságnak. Sajnos az átigazolási időszak alatt a visszavonult játékosok mellett távozók is akadtak. Az anyagi lehetőségek, a pálya körüli körülmények nem teszik vonzóvá a helyi vagy a környékbeli jobb játékerőt képviselő játékosoknak, hogy ide igazoljanak sportolni. A saját nevelésű tehetséges játékosok itt tartása is egyre nagyobb feladatot okoz hiszen a vereségek a folyamatos kudarcok miatt nehezen tudnak ellenállni a tehetősebb csapatok csábításainak.
Az U-7-es csapat korosztályváltás miatt teljesen újraszerveződött. A helyi Óvoda támogatása továbbra is példaértékű, aminek köszönhetően az ovis edző folyamatosan 10-12 gyermekkel tud foglalkozni.
Az U-9, U-11-es csapataink sikeresen szerepelnek mind a NUSI-NUPI, mind pedig a diákolimpia tornáin. Ősszel mindkét csapatunk holtversenyben első a diákolimpia körzeti versenyén. Nyáron ezekkel a gyerekekkel és szüleikkel töltöttünk el egy felejthetetlen hetet Abaligeten edzőtáborban. Meggyőződésem, hogy ezeknek a táboroknak, szülői összefogásnak, a hasonló edzői felfogásnak köszönhetően, a csapataink szellemiségében és játéktudásában is nagyon egységesek.
Az ősz összegzése:
A felnőtt csapatnak egyre kevesebb esélye van a másodosztályban történő bennmaradásra. A játékosállomány tudása alapján erre alkalmas lenne, de a megbízhatatlan edzéslátogatottság és a mérkőzéseken való részvétel ezt nagyban legyengítette.
Az ifjúsági csapat szereplését teljes mértékben a felnőtt csapat létszáma határozta meg.
Gazdasági téren nem sikerült a kívánt szinten teljesíteni az évet. A tagdíjbefizetés a csapatok létszámváltozása miatt kevesebb volt a tervezettnél. Előfordult az, ami már régóta nem: az évet tartozással zártuk, a csapatokat szállító vállalkozónak nem tudtuk teljesíteni a kifizetést.
Érezhetően kezd a felnőtt labdarúgásunk válságba sodródni. A helyi 17-18 éves fiatalok bár tehetségesek és hűségesek iskolai elfoglaltságaik miatt nem mindig tudnak rendelkezésre állni. Több fiatal nem vállalja az edzéseket és a mérkőzéseket (talán kényelemből) és abbahagyta a sportolást. A megye legalacsonyabb átlagéletkorú felnőtt csapata a miénk minden előnyével hibájával együtt. Félő, hogy az új öltöző elkészültére a csapat kiesik a Megye II. osztályból és problémát fog okozni a III. osztályban való szereplés is.
Ezek elkerülése a 2012-es év legnagyobb feladata.

 

Kézilabda Szakosztály
Tolnai József szakosztályvezető

Beszámolómat az utánpótlással kezdeném. Először is azzal a ténnyel, hogy nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy kezdenek a rácalmási gyerekek visszatérni a kézilabda pályára. Itt jegyezném meg, hogy jó lenne már végre nem csak átvitt értelemben kézilabda pályáról beszélni. Úgy gondolom ez elsősorban az edzőknek, nevelőknek köszönhető. Ezúttal is szeretném megköszönni az Ő áldozatos és kitartó munkájukat. Nem véletlenül említem a nevelő szót hisz van az iskolában két olyan nevelő is, akikről látszik, hogy igazán szívügyüknek tekintik a kézilabdát, valamint az arra való nevelést.

Csapatok:

A lányoknál két csoportban folynak edzések Pulay Mónika irányításával. Náluk eléggé változó a létszám viszont köszönhetően a jó szakmai munkának a gyerekek nagy része itt is marad. Náluk is nagy probléma a kevés versenyeztetési lehetőség ami sajnos ebben a korban is már nélkülözhetetlen lenne. Létszám 10-12 fő/ korosztály.

A fiúknál már nagyobb a létszám itt szükség is van a két edzőre hisz itt már több csoporttal kell foglalkozni. Viszont itt is meg kell említeni a kiváló szakmai munkát, amit a két edző Nógrádi Sándor és Somogyi Szabolcs végez. Több ragyogó eredményt értek el fiaink. Olyan csapatokat sikerült legyőznünk vagy megelőznünk ahol lényegesen jobb feltételekkel tudnak felkészülni. Náluk is komoly gond a versenyeztetés hisz nem tudunk csapatokat hívni, mert nincs hova, éppen ezért minket sem hívnak, mert nem tudjuk viszonozni a meghívást. Régóta dédelgetett álmunk, hogy a környező településekkel közösen rendezhessünk tornákat, de ugye itt megint a létesítmény????. Szakmai stábunk besegít az iskolában zajló különféle tornákra történő felkészítésben. A létszám csoportonként 12-15 fő

Felnőtt lányok: Edző Pók Ferenc. Lányaink egy ragyogóan sikerült tavasz után ősszel ott
folytatták ahol tavasszal abba hagyták. Ez annyira jól sikerült, hogy az őszi pontvadászatot 100%-os teljesítménnyel zárták. Gratulálunk nekik. Én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú évek óta zajló következetes szakmai munka eredménye. A csapat nagyon egységes talán ebben is rejlik az igazi ereje. Igaz, hogy kevés a rácalmási kötődésű sportolónk viszont akik itt játszanak nálunk Ők már régóta városunk színeiben sportolnak éppen ezért tekinthetjük Őket rácalmásinak. Létszám 17 fő

Felnőtt fiúk: A fiúknál edzőváltással kezdtük az évet. Régi-új edző lett Princess Attila személyében, aki elsősorban a csapat kívánságára érkezett. A tavaszi szezont arra is áldoztuk, hogy egy egységes, összeszokott csapatot sikerüljön össze rakni, ami jól is sikerült hisz az őszi szezont sikerült igaz, hogy pontegyenlőséggel az első helyen zárni. A felnőtt csapatnál vannak próbálkozások a fiatalabb játékosok beépítésére. Ennek értelmét nyilvánvalóan csak később fogjuk látni.
Létszám 16 fő

Összességében elmondhatjuk, hogy az eredményeket tekintve sikeres, jó évet zárhattunk. Viszont nem szabad elsiklani a gondok problémák felett. Legnagyobb gondot továbbra is a létesítmény hiány jelenti illetve az, hogy sokat kell költeni ezeknek bérleti díjára. Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy ha valaha kérdésként merülne fel, hogy kell-e a városnak kézilabda csarnok legalább azt mondhassuk, hogy csapatok valamint a szakmai stáb már megvan.

 

Vízi- és Szabadidősport Szakosztály
Bölcskei Ferenc szakosztályvezető

A szakosztály létszáma: kb. 25- 30 gyerek, (heti 4 edzés) és kb. 10 alkalmilag evező szülő.

Részt vettünk az Országos Diákolimpián 12 fővel.
A mastersek korosztályos országos bajnokságán, értékes helyezéseket értünk el.
Az országos gyermekbajnokság előtt, 4 napos edzőtábort tartottunk Dömsödön.
Az Országos Magyar Bajnokságon Bucsi Bence 8. helyezést ért el. Török Zoltán és Niholics Árpád 10-ek lettek a korcsoportjaikban, míg Bencs Dóra 4. lett. Így az egyesületi pontversenyben a 77 szakosztály közül az 58. lettünk. Az előző évhez képest 1 hellyel előrébb léptünk.
Három hetes vízi tábort szerveztünk, melyen hetente 28 fő vett részt.
Év végén még három országos szintű versenyen részt vettünk, melyen versenyzőink jól szerepeltek.
Februárban társadalmi munkát szerveztünk a Horgászegyesülettel közösen, a gyerekek és a szülők részvételével. A Duna part karbantartása: nádégetés és a fák metszése.
Év közben, az Önkormányzat és a Jankovich Kúria vendégeit motorcsónakokkal, vittük el a rácalmási szigetvilágba.
Júliusban strandkézilabda bajnokságban segédkeztünk, valamint vízi bemutatót tartottunk.
A betervezett kisapostagi Vízikarneválon részt vettünk, melyre a gyerekek leeveztek majd sátorban alvás után vissza. (2x18 km)
Év közben három alkalommal szerveztünk társadalmi munkát, (fűvágás, festés, környezetünk takarítása)
A társadalmi munkákon és a rendezvényeken bográcsban főztünk, melynek költsége alkalmanként 15ezr Ft volt.
A 2011-es évre 667 000 Ft. támogatást hagyott jóvá az elnökség, ami a működésünket fedezte.
Szponzori támogatásként 500 000 Ft-ot ajánlott fel a Födém 2001 Kft. melyet kimondottan eszközök beszerzésére kell fordítanunk. Ebből a mai napig (2012-02-14) kb. 300 000 Ft-ot nem kaptunk meg a SPORTEGYESÜLETTŐL. Így az edzéseken az eszközök hiánya fennakadást okozott, s a szponzorok bizalmát elvesztettük.
Az MKKSZ utalt 72 000 Ft-ot, szintén nem kaptuk meg a SPORTEGYESÜLETTŐL, melyet a MAGYAR BAJNOKSÁGON elért eredményeink után kapunk.

 

Sakk Szakosztály
Garda István szakosztályvezető

Felépítés
Szakosztály vezető: Garda István
Foglalkozás vezető: Kondás László
Működés
Az elmúlt évek alapján bebizonyosodott, hogy Rácalmáson főleg gyerekek területén igény van a sakkoktatásra, versenyzésre. Viszont az is kiderült, hogy folyamatosan heti 2 vagy 1 alkalommal rendszeresen nagyon nehéz a gyerekeket beterelni egy terembe és ott játszmaelemzést, megnyitáselméletet oktatni. Foglalkozásaink időpontját 2011-ben a megfelelő létszám érdekében többször is módosítottuk, végül a szombat 15 órai kezdés bizonyult a legmegfelelőbbnek.
A rendszeres foglalkozások megtartása mellett a szakosztály fő feladata a helyi Iskolabajnokság, és a Diákolimpia Körzeti Döntő megrendezése valamint a Fejér Megyei Körversenyben való részvétel volt.
A versenyek idején taglétszámunk gyakran megduplázódik, de a rendszeres foglalkozásokra már nem mindannyian jönnek el.
Május 1-én a falunapi majálison egy sakksátorral is jelen voltunk ahol reggel 9 órától 15 óráig játszottak a falubeliek.
Az Iskolabajnokság győztesei többnyire a Körzeti Döntőn is az első két hely valamelyikén végeztek, ennek köszönhetően a Megyei Döntőn is minden korosztályban volt rácalmási sakkozó.
2011-ben az Országos Döntőre sajnos egy sakkozónk sem jutott ki.
A legtehetségesebb sakkozóinkat a továbbfejlődésük érdekében átirányítottuk a dunaújvárosi Királysakk SE-hez (Hegedűs Dominik, Hegedűs Luca, Garda Eszter) az mellett hogy továbbra is rácalmási színekben versenyeznek.

 

2012-es tervek: - Iskolai bajnokság megszervezése
- Körzeti döntő megszervezése
- Megyei körverseny szervezése
- Megyei körverseny helyszínein való részvétel
- Majálison sakksátor felállítása
- A tehetségek gondozása, fejlődésük biztosítása
- Sportkapcsolatok fenntartása (Királysakk SE)

Rácalmás, 2012. január 27.

Füredi Gábor
elnök